Zöldunió

 

Cikktartalmakat előállító és publikáló Kollégáink (Újságíró és Szerkesztő munkavállók és megbízott Partnereink) a belső megállapodás - az ahhoz kapcsolódó lentebb megfogalmazott irányelvek -, valamint az alábbi, szabályokat és szakmai ajánlásokat tartalmazó dokumentumoknak megfeleltetve végzik munkájukat:


 

A Szerkesztőség működése

A szerkesztőség virtuális, a Főszerkesztőnk és további Kollégáink (a továbbiakban: Szerkesztőségünk tagjai) nem azonos helyen végzik munkájukat.

A Szerkesztőségünk tagjai nevükkel és egyedi jelszavukkal tudnak belépni a Szerkesztőségi Felületre. A Szerkesztőségünk tagjai a Szerkesztőségi Felületen tudják létrehozni / feltölteni a cikk tervezeteiket, melyeket a Főszerkesztő néz át, a szükséges mértékben korrektorálja, majd publikálja azokat.


A tartalmakra (művekre), azok létrehozására vonatkozó javaslatok:


Tématartás

A Szerkesztőségünk tagjainak ügyelniük kell a tématartásra, azaz hogy a létrehozott tartalmak illeszkedjenek a specifikus tartalomszolgáltatásunkhoz, mely az alábbi tematikát öleli fel: környezetvédelem, természetvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, társadalmi felelősségvállalás.


Pontosság

 • A Szerkesztőségünk tagjainak mindig pontosnak kell lenniük, ennek érdekében minden esetben önellenőrzést kell tartaniuk, és az összes forrásinformációt többszörösen ellenőrizniük kell.
 • Az információk forrását közölni kell az olvasókkal. A forrásmegjelölésnek tartalmaznia kell minden, az információt befolyásoló lényeges tényezőt, egy információ ugyanis csak annak forrásával együtt értékelhető.
 • Amennyiben téves információ kerül a publikált tartalomba, abban az esetben a hibát azonnal el kell ismerni és a lehető legvilágosabban ki kell javítani. Ha a tévedés forrása igazolhatóan nem az adott Kolléga gondatlansága volt a "rajtunk kívül álló okokból" formulát kell alkalmazni.

 

Pártatlanság

A Szerkesztőségünk tagjainak kortól, nemtől, vallástól, nemzetiség csoporttól, politikai hovatartozástól, szexuális beállítottságtól vagy a társadalomban elfoglalt pozíciótól függetlenül a közt és a nyilvánosságot, mint egészet és annak sohasem egy részét kell szolgálniuk.


Jó ízlés

  • A tartalmaknak teljes egészében tartaniuk kell magukat a jó ízlés követelményeihez, ugyanakkor ki kell zárniuk azt a veszélyt, hogy nem mutatják be a várhatóan közfelháborodást keltő eseményeket és véleményeket. 
  • A Szerkesztőségünk tagjainak feladata, hogy a közvéleményt felháborító eseményeket és véleményeket is ízlésesen tálalják: különbséget kell tenniük a tudósítás témája és feldolgozásának módja között. 
  • A Szerkesztőségünk tagjainak szigorúan el kell kerülniük, hogy olvasóikat öncélú szöveges, képi vagy hangos eszközökkel sokkolják. Kerülniük kell az explicit módon erőszakos vagy durván pornográf jelenetek bemutatását, a vulgáris kifejezések öncélú használatát. Amennyiben ez megoldhatatlan ilyen tartalmak közlése nélkül, közvetlenül adott tartalom előtt fel kell hívniuk az olvasóik figyelmét az elkövetkezőkre, világossá kell tenniük, hogy mire számíthat az olvasó. 
 • A Szerkesztőségünk tagjainak a nyelvhasználatukban is tartaniuk kell magukat a jó ízlés követelményeihez. Tartaniuk kell magukat a magyar nyelv kiejtési, grammatikai és stiláris szabályaihoz, a közérthetőség igényeihez, tartózkodniuk kell a hatásvadász vagy sértő fordulatoktól, természetesen azon esetek kivételével, amikor az ezen szabályoktól való eltérést stíluselemként alkalmazzák.
 • A Szerkesztőségünk tagjainak mindazokkal a személyekkel, akikkel a tartalomkészítés során kapcsolatba kerülnek, udvariasan és tisztelettel kell kommunikálniuk.


Közérthetőség

Fontos, hogy a tartalmak közérthetőek legyenek, nyelvileg, képileg és intellektuálisan is a célcsoporton belül az olvasók legszélesebb rétege számára legyenek érthetőek és követhetőek.


Szerzői jogok tiszteletben tartása

 • A tartalmak nem sérthetik 3. félhez (természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet) fűződő jogokat. Egyúttal ennek megfelelően a tartalmak kizárólag olyan védjegyeket, szövegeket, grafikai- és hang-elemeket tartalmazhatnak, melyek felhasználása megengedett. 
 • A Szerkesztőségünk tagjainak minden esetben meg kell határozniuk a forrás(oka)t, opcionálisan az eredeti Szerzőt, abban az esetben is, ha saját képi- illetve szöveges tartalmakat alkalmaznak. Ha az információforrást nem nevezhető meg, körülírt forrásmegjelölést javasolt alkalmazniuk, amelynek ki kell terjednie minden olyan körülményre, amely lényegesen befolyásolja az információ milyenségét.


A tartalmak információforrásának megjelölési szabályai

 • Ha az információforrás személy, úgy közölni kell beosztását és az általa képviselt szervezet nevét.
 • Ha az információforrás szervezet vagy más sajtóorgánum, úgy meg kell azt jelölni.
 • Tilos olyan információt megjeleníteni, amihez a tulajdonosa, forrása, írója nem járult hozzá, vagy kifejezetten meg is tiltotta.
 • Mindig ügyelni kell arra, hogy a körülírás ne tegye egyértelműen felismerhetővé a neve elhallgatását kérő forrást.


A jó hírnévhez való jog

A Szerkesztőségünk tagjai - tevékenységük és kommunikációjuk során - kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól és megnyilvánulástól, amely veszélyeztetheti, csorbíthatja saját, a Szerkesztőségünk tagjainak, a márkának, vagy a Tulajdonosnak a hírnevét.

A Szerkesztőségünk tagjainak kötelessége, hogy ezeket a szempontokat az adott tartalom összeállításakor figyelembe vegyék, mérlegeljék. Döntéseiket körültekintően, minden szempontot figyelembe véve kell meghozniuk. Kollégáinknak joga, hogy egy-egy döntés előtt a Szerkesztőségünk többi tagjával részletes konzultációt folytasson.

Jelen “Szerkesztőségi irányelv” megjelentetésének célja, hogy informáljuk a közvéleményt működésünkről.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×