Zöldunió

Jelen nyilatkozat a zöldunió (http://www.zoldunio.hu) weboldalra - beleértve annak dinamikus és statikus tartalmait és szerkezetét is (a továbbiakban: Webhely) -, valamint a Webhely használatára vonatkozó alapelveket tartalmazza. Jelen nyilatkozatot a Webhely látogatója (a továbbiakban: Látogató) a Webhely használatával tudomásul veszi és azt elfogadja.

A szerzői jogokról

 • A Webhely szerzői jogi oltalom alatt áll, tartalmának részben vagy egészben történő bármely módon és célból történő felhasználására és felhasználási jogának átruházására kizárólag a Webhely tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos) jogosult.
 • Tulajdonos nem kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik harmadik személytől származó képi- és szöveges tartalmakra vonatkozóan, melyek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

 

Harmadik személy weboldalára vonatkozó jognyilatkozat

 • A Webhely harmadik személy részéről üzemeltetett weboldalakhoz (a továbbiakban: Partneroldalak) vezető linkeket (a továbbiakban: hyperhivatkozás) tartalmaz.
 • A Tulajdonos a Partneroldalakért - beleértve azok tartalmáért, működéséért, esetlegesen előforduló jogsértéseikért (beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét) - semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Webhely használata, módosítása, rendelkezésre állása

A Látogató elfogadja, hogy a Webhelyet a törvényes keretek közt, rendeltetésszerűen köteles használnia.

A Tulajdonos:

 • nem felel a Webhely használatából vagy használhatatlanságából származó bármilyen kárért.
 • nem garantálja a Webhely hibamentességét és folyamatos rendelkezésre állását.
 • fenntartja a Webhely előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának, esetleges szünetelésének vagy a megszűntetésének jogát.
 • fenntartja a Webhelyen közölt árak változtatásának jogát. Az árváltoztatás a már megkötött szerződéseket nem érinti.

A Tulajdonosnak bármikor jogában áll jelen alapelveket módosítania a hatályos jogszabályok figyelembevételével.

 

Adatvédelmi szabályzat

1. A Tájékoztató célja, törvényi háttere, hatálya

1.1 Célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a zoldunio.hu domainen elérhető weboldal (a továbbiakban és egységesen: Webhely) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a tulajdonos adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet egyúttal mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezően ismer el.

1.2 Az Adatkezelő adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere

Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései
 • 2001. évi CVIII. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • A 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) leírtak (hatályba lépés: 2018. május 25.)

 

1.3 Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed

Az Adatkezelő által üzemeltetett Webhely biztosította szolgáltatások összességére.

1.4 Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki

Azon szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó adatkezelésekre, melyek harmadik személyek szolgáltatásaihoz illetve tartalmaikhoz (a továbbiakban: Külső szolgáltatatók és Egyéb külső szolgáltatók) kapcsolódnak, egyúttal ennek megfelelően, az ezekhez kapcsolódó adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem tud vállalni.

1.5 Külső szolgáltatók kérdésköre

Az Adatkezelő által, az egyes kapcsolt szolgáltatások biztosításához - akár közvetlenül, akár közvetetten - igénybe vett Harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára Adatkezelő Szolgáltatásai illetve saját szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve amelyek az Adatkezelő részére továbbítanak vagy továbbíthatnak Személyes adatokat. Külső szolgáltatóknak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban a Felhasználókról adatokat gyűjtenek vagy gyűjthetnek, és ezáltal akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva képesek lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Ezen Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek mind Adatkezelők, mind a Felhasználó részére.

Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

Adatkezelő a 2. pontban nevezi meg a Külső szolgáltatókat.

1.5.1 Webanalitikai külső szolgáltatók

Ezen Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként emailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják az elemzések, statisztikák készítését.

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

1.5.2 Egyéb külső szolgáltatók

Léteznek olyan Külső szolgáltatók, amelyek - akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, vagy akár anélkül - a Felhasználóról vagy a Webhelyen folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyeket esetenként önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolhatnak, így képesek lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Adatkezelő a 2. pontban nevezi meg az Egyéb külső szolgáltatókat.

2. Kezelt adatok köre

2.1 Felhasználó email küldése az Adatkezelő részére:

Az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó alábbi adatait, melyeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel:

 • név;
 • email cím;
 • opcionális (nyereményjáték esetén, a 3.1 pontban leírtaknak megfelelően): születési dátum
 • opcionális (nyereményjáték esetén, a 3.1 pontban leírtaknak megfelelően): lakhely közigazgatási megnevezése
 • küldés időpontja;
 • üzenet címe;
 • üzenet tartalma;

 

2.2 Felhasználó Webhely-látogatása (a Webhely automatizált, süti-kezelésen kívüli adatgyűjtése):

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az alábbi adatokat, amelyek webstatisztikai célokból kezel aggregált módon a szükséges mértékben és időtartamban:

 • Látogatás időpontja;
 • Látogatás dátuma;
 • IP-cím;
 • Ország;
 • Látogatott aloldal(ak);

 

2.3 Külső szolgáltatók és Egyéb külső szolgáltatók

Az Adatkezelő Külső szolgáltatókkal és Egyéb külső szolgáltatókkal együttműködik. Ezen szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai külső szolgáltatók:

 • Google LLC. (webanalitika)
 • pingdom.com (weboldal leállását figyelő szolgáltatás, amely a weboldalt pingeli)

 

Az Adatkezelővel kapcsolódó Egyéb külső szolgáltatók:

 • Facebook Ireland LTD. (facebook.com)
 • Google LLC (google plus)
 • Instagram LLC. (instagram.com)
 • Twitter International Company (twitter.com)
 • YouTube LLC, stb. (youtube.com)
 • Linkedin (linkedin.com)

 

2.4 Adatkezelő által kezelt további adatok köre (sütik kezelése)

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t, azaz sütit) helyez el. A süti célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Webhely szerveroldalon illetve Google-sütik segítségével elemzi a forgalmat, emellett sütik szükségesek a közösségi oldalak funkcióinak megfelelő működéséhez is.

2.4.1 Adatkezelő által alkalmazott sütiket:

 • Webhely működéséhez (pl. nyelvi beállítás, likebox, stb.) szükséges sütik;
 • Google Analytics (Külső analitikai Szolgáltató);
 • Pingdom (Külső Szolgáltató, a weboldal leállását figyelő szolgáltatás);
 • Facebook Social Plugins (Facebook doboz, beágyazott videó, like, ajánlás és megosztás gombok);
 • Google Plus Social Plugins (Google plus gomb);
 • Twitter Social Plugin (Tweet gomb);
 • Youtube.com (Beágyazott videók);

 

2.4.2 A sütik jóváhagyása:

Amikor a Felhasználó felkeresi a Webhelyet, Adatkezelő felugró üzenetben tájékoztatja a sütik elhelyezéséről.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy Adatkezelő Webhelye sütiket helyezzen el az eszközén, Adatkezelő arra kéri, állítsa be a böngésző beállításaiban a sütik tiltását. Ebben az esetben a Webhely egyes funkciói nem működnek majd megfelelően (közösségi oldalakról  - Facebook, Youtube - beágyazott  videók, közösségi megosztás gombok, Facebook Page Plugin, statisztika, stb.).

A sütik fogadásának letiltásáráról, a letiltás pontos menetéről az egyes böngészők esetén, az alábbi oldalakon olvashat:

 

2.4.3 A sütik beállításainak kezelése:

Amennyiben a Felhasználó korábban hozzájárult a sütik használatához, de tovább már nem kívánja hozzájárulását fenntartani, a böngésző beállításaiban törölheti a korábban engedélyezett és elhelyezett sütiket is, valamint letilthatja azokat. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Webhely egyes funkciói nem működnek majd megfelelően.

2.4.4 Google Analytics cookie:

A Weboldal szerveroldali statisztikák, illetve a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére, segítve ezzel a Webhely fejlesztését és a felhasználói élmény fokozását is. A „cookie-ban” rögzített, Webhely látogatottságára vonatkozó adatok a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra.

Amennyiben Felhasználó szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt, mely arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

A Google Analytics adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

 

2.4.5 Facebook cookie:

Adatkezelő a Webhelyen a Facebook INC., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  cég által működtetett, a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használja. A Facebook- plugint a Facebook logóról vagy a like-gombról ismerheti fel az oldalunkon.

Felhasználó a Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja: 

developers.facebook.com/docs/plugins.

Amennyiben Felhasználó a Webhelyre látogat, a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészővel és a Facebook-szerverrel. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy nem ismeri az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként és milyen célra használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a Facebook a Webhelyen tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, jelentkezzen ki a Facebook-profiljából, valamint a fentebbi pontban leírtak szerint törölje a böngészési előzményekben tárolt adatokat.

A Facebook adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

 

2.4.6 Youtube cookie:

Adatkezelő a Webhelyen a YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA cég által működtetett, a youtube.com címen elérhető videómegosztó weboldalról jeleníthet meg videókat a cikkbejegyzésekbe ágyazva.

A Youtube adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

3.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések és céljaik:

 • Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások elősegítése, beleértve a 2.1 pontban leírtak szerint időszakos nyereményjátékon történő részvétel esete;
 • Látogatói statisztikák, elemzések készítése;
 • Felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 • Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
 • Informatikai rendszer technikai fejlesztése;

 

3.2 Adatkezelő a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel a kezelt adatokat.

3.3 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

A nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Webhely használata során általuk közölt Személyes adataik - beleértve a róluk generált Személyes adatokat is - felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Webhelyre történő látogatásakor a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatokat, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

3.4 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4. Adatkezelés elvei és időtartama

4.1 Az Adatkezelő a 2. pontban meghatározott adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból. A kezelt adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.2 Adatkezelő a számára megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

4.3 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes - a jelen Tájékoztatóban hivatkozott - esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

4.4 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.5 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.6 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról tőle telhető módon, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

4.7 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

4.8 A Felhasználó által küldött emailek esetén, az Adatkezelő az email tartalmát - ideértve az email címet is - a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően örzi meg, ideértve az email megküldése által megvalósuló nyereményjáték regisztrációt is. Ugyanakkor a Felhasználó kérheti az email törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

4.9 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

4.10 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 

4.11 A Felhasználó részéről az email megküldés általi nyereményjáték regisztráció alkalmával megadott 3.1 pontban részletezett adataiért minden felelősség a Felhasználót terheli. Ennek megfelelően Felhasználó egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen és/vagy adatokkal történt interakciókkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta és az adatokat megadta.

4.12 A Webhely működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a Webhely működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal - a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye - nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve - nem lesz beazonosítható.

4.13 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

5. A Felhasználó jogai

5.1 A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet.

A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

5.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

5.3 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

a) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; b) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy c) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

6. Adatfeldolgozás

6.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához külön Adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.

7. Adattovábbítás lehetősége

7.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

7.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

7.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

8. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

8.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

8.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

9. Jogorvoslat

 • Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők a "zoldunio kukac zoldunio pont hu" email címen.
 • A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 
Telefon: +36-1-391-1400
; Fax: +36-1-391-1410
; Web: http://naih.hu
 • A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül az Adatvédelmi Biztos irodájához is fordulhat: Adatvédelmi Biztos Hivatala: Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.; Telefon: 06-1-475-7186, 06-1-475-7100; Telefax: 06-1-269-3541; Web: http://obh.hu

 

10. Jelen Tájékoztatót érintő módosítások

 • Nyereményjátékkal összefüggő felhasználói adatszolgáltatás, valamint Adatkezelő adatkezelése (2019.09.10.)
 
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×