Zöldunió

(érvényes 2018. 01. 01-től)

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Zöldunió hirdetésértékesítő szolgáltatásának alapvető információit és a szolgáltatást igénybe vevő Fél (a továbbiakban: Hirdető) legfontosabb kötelezettségeit. Felek szerződéskötése egyúttal jelen ÁSZF elfogadását jelenti a Hirdető részéről.
 • A Hirdető tudomásul veszi, hogy a DAT Design And Trend Kft. (székhely: 1221 Budapest, Kiránduló u. 51., adószám: 13189187-2-43) - mint a Zöldunió (a továbbiakban: Zöldunió) elnevezésű - "zöld" tematikát lefedő - online értékesítési hálózat tulajdonosaként (weboldala: www.zoldunio.hu, a továbbiakban: Zöldunió webhely) - a weboldalak üzemeltetőivel (Zöldunió Médiaportfólió Tagokkal, együttesen a továbbiakban: Médiaportfólió (e weboldalakat bemutató aloldal címe: www.zoldunio.hu/portfolio)) kötött külön hosszútávú megállapodás alapján - jogosult a Médiaportfóliót képező weboldalakon (a továbbiakban: Weboldalak) található hirdetési felületek (a továbbiakban: Hirdetési felület) saját nevében történő hasznosítására. Felek a "zöld tematikát" (a továbbiakban: "zöld tematika") a Weboldalak cikkállományában szereplő témákra feleltetik meg, amelyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: környezettudatos életmód;  társadalmi felelősségvállalás; vállalati fenntarthatóság; környezet- és természetvédelem; megújuló energia;  vízgadálkodás; hulladékgazdálkodás; klímavédelem.
 • A Hirdetési felületeken megjelenő hirdetés (a továbbiakban: Hirdetés) részletezését a Zöldunió a www.zoldunio.hu/tarifak/hirdetesi-tipusok aloldalon teszi közzé. Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetésekre vonatkozóan - ha csak arról Felek szerződése és / vagy megrendelő dokumentuma másként nem rendelkezik - a fenti linken található paraméterek az irányadók.
 • A Hirdetésért - annak tartalmáért, egyúttal valódiságáért - minden esetben a Hirdető tartozik felelősséggel.
 • A Hirdető szavatolja, hogy a Hirdetés közzétételéhez a Zöldunió rendelkezésére bocsátott tartalmak - így szövegek, védjegyek, grafikai- és hang-elemek - felhasználására, felhasználásának engedélyezésére jogosult, azok közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott jogait nem sérti, a kapcsolódó jogdíjak megfizetéséért pedig a Hirdető utólagosan is helytállni tartozik.
 • A Hirdető szavatolja, hogy a Hirdetés közzétételéhez a Zöldunió rendelkezésére bocsátott tartalmak - így szövegek, védjegyek, grafikai- és hang-elemek - megfelelnek a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
 • A Hirdető tudomásul veszi hogy a Hirdetési felületeken nem tehető közzé olyan Hirdetés, amely: Jogszabályba ütközik; Gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja; Vallási, világnézeti meggyőződést sért; Politikai hirdetésnek minősül; Sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, továbbá: félrevezető, a valóságnak nem megfelelő, alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére, kirekesztésére, vagy rágalmazás illetve becsületsértés megvalósítására. Az ilyen jellegű, valamint a Zöldunió zöld tematikájához nem illeszkedő, valamint technikai, illetve terjedelmi okokból nem teljesíthető Hirdetés elhelyezését a Zöldunió visszautasíthatja. Ilyen esetben a visszautasítás tényét a Zöldunió haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül köteles közölni a Hirdetővel. Mivel ezen jellegű közlés alapvető célja a Hirdetés módosítása, a teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása nem eredményezheti Felek megállapodásának azonnali hatályú felmondását, feltéve, hogy a Zöldunió a kifogását a fent jelzett határidőn belül jelezte a Hirdető felé.
 • A Zöldunió jogosult a Hirdetést felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy a Hirdetés tartalma jogszabálysértő, ez azonban nem mentesíti a Hirdetőt a fizetési kötelezettsége alól.
 • Abban az esetben, ha a Hirdetés sérti a vonatkozó jogszabályokat, de az a Zöldunió számára nem volt felismerhető, így azt nem utasította vissza, és ezzel a Hirdető a Zölduniónak kárt okoz, úgy a Hirdető a Zöldunió oldalán felmerülő valamennyi kárért korlátozás nélkül felel, és köteles a Zöldunió igényeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a Zölduniót erkölcsileg is kártalanítsa.
 • A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetéssel kapcsolatos mindennemű követelésért harmadik személyekkel szemben közvetlenül köteles helytállni és köteles megtéríteni valamennyi, a Zölduniónak, illetve az érintett Weboldalak tulajdonosainak okozott kárt. A Hirdető ennek keretében vállalja, hogy mentesíti a Zölduniót a Hirdetés félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő jellegére visszavezethető minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól oly módon, hogy Felek a Hirdető kötelezettségeként állapítják meg a Zöldunió számára okozott minden anyagi és erkölcsi kár megtérítését.
 • A Hirdető köteles a reklámozási tevékenysége során betartani a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Ftv.), valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpt.) vonatkozó rendelkezéseit.
 • A Hirdető felel a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy bármely más hatóság felé a Hirdetéssel összefüggésben. Az esetleges eljárások során a Zölduniót ért kárt - beleértve a rá rótt bírságot is -  a Hirdető köteles maradéktalanul megtéríteni.
 • A Zöldunió az elmaradt haszon címén nem vonható felelősségre, ennek megfelelően nem vállal felelősséget a Hirdetésben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy Hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be.
 • A Hirdető kötelezi magát, hogy a Zöldunióval való együttműködése során megszerzett információkat csak Felek szerződése alapján keletkezett jogai érvényesítése és kötelezettségei teljesítése érdekében használja. Ezt meghaladó mértékben vagy módon történő felhasználás és a harmadik személyek részére történő közlés feltétele, hogy ahhoz minden esetben a Zöldunió előzetes, írásbeli hozzájárulását adja. Hirdető - a Zöldunió külön írásbeli hozzájárulása nélkül - nem jogosult Felek együttműködése kapcsán tudomására jutott információkat - hacsak az a feladat szerződésszerű teljesítéséhez nem elengedhetetlenül szükséges - harmadik személyekkel megosztani. A Hirdető nem jogosult sem a Zöldunió, sem saját nevében a sajtó - legyen az írott, nyomtatott vagy elektronikus - vagy a média részére nyilatkozatot tenni vagy más formában információt kiadni, ha csak arról Felek szerződése másként nem rendelkezik.
 • A Zöldunió a Hirdetés folyamatos közzétételét éves szinten 96%-os rendelkezésre állással szavatolja, nem vállal felelősséget azonban az Internet jellegéből fakadó, a teljesítést akadályozó olyan technikai események (pl. Internet-forgalom leállás) és 3. személyek részéről megvalósuló tevékenységek (pl. hacker-támadás) bekövetkezéséért, amelyek bármilyen módon kihatással lehetnek a teljesítésre. A Zöldunió a Médiaportfólió egészét vagy részét érintő esetleges leállást minden esetben az adott Weboldal üzemeltetőjétől érkező értesítést követően a legrövidebb időn belül jelzi a Hirdetőnek, nem terheli azonban felelősség olyan jellegű leállásáért, amelyről előzetesen nem volt informálva.
 • A Zöldunió a Felek együttműködésére vonatkozóan fenntartja a referencia közlési jogát, mely célból a Hirdető az alábbiakat biztosítja a Zöldunió számára: Logóját területi korlátozás nélkül 2 (azaz kettő) éves intervallumban, amelyet a Zöldunió megjeleníthet a Zöldunió webhelyen, valamint egyéb online és nyomtatott bemutatkozó anyagaiban; a Zöldunió nyújtott szolgáltatásáról szóló szöveges véleményezés területi és időbeli korlátozás nélkül, amelyet a Zöldunió részben vagy egészben közzétehet a Zöldunió webhelyen, valamint egyéb online és nyomtatott bemutatkozó anyagaiban. A Zöldunió fenntartja jogát, hogy a teljesítésről rövid összefoglalót jelenítsen meg a Zöldunió webhelyen, valamint egyéb online és nyomtatott bemutatkozó anyagaiban;
 • A Felek szerződésén túlmenően, és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozó jogszabályokban, rendeletekben, állásfoglalásokban és irányelvekben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 • Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg a Zöldunió annak változásairól Hirdető Partnereit írásban nem értesíti, vagy a Zöldunió webhelyen nem frissíti az aktuális ÁSZF-et.

Jelen ÁSZF érvényes 2018. 01. 01-től.
Jelen ÁSZF módosult: 2020. 02. 29., 2020. 11. 19.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×