Zöldunió

(érvényes 2018. január 1-től)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Zöldunió hirdetésértékesítő szolgáltatásának alapvető információit és a szolgáltatást igénybe vevő Fél (a továbbiakban: Hirdető) legfontosabb kötelezettségeit. Felek szerződéskötése egyúttal jelen ÁSZF elfogadását jelenti a Hirdető részéről.

 • Hirdető tudomásul veszi, hogy a DAT Design And Trend Kft. (székhely: 1221 Budapest, Kiránduló u. 51., adószám: 13189187-2-43) - mint a Zöldunió elnevezésű online értékesítési hálózat tulajdonosa - (a továbbiakban: Zöldunió) a Médiaportfólióját alkotó Webhelyek üzemeltetőivel kötött hosszútávú megállapodása alapján jogosult a Webhelyek meghatározott hirdetési felületeinek - ideértve a cikkfelületeket is - (a továbbiakban: Hirdetési felületek) saját nevében történő hasznosítására.
 • A Hirdetések részletezését a Zöldunió a http://zoldunio.hu/tarifak/hirdetesi-tipusok aloldalon teszi közzé. Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetésekre vonatkozóan - ha csak arról Felek szerződése másként nem rendelkezik - a fenti linken található paraméterek az irányadók.
 • Hirdető tudomásul veszi hogy a Hirdetési felületeken nem tehető közzé olyan Hirdetés, amely: Jogszabályba ütközik; Gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja; Vallási, világnézeti meggyőződést sért; Politikai hirdetésnek minősül; Sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, továbbá: félrevezető, a valóságnak nem megfelelő, alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére, kirekesztésére, vagy rágalmazás illetve becsületsértés megvalósítására.
 • A Zöldunió az elmaradt haszon címén nem vonható felelősségre, ennek megfelelően nem vállal felelősséget a Hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be.
 • Hirdető szavatolja, hogy a Hirdetéseinek közzétételéhez a Zöldunió rendelkezésére bocsátott védjegyek, szövegek, grafikai- és hang-elemek felhasználására, felhasználásának engedélyezésére jogosult.
 • A Hirdető a hirdetésekre vonatkozó jogdíjak megfizetéséért helytállni tartozik, ha csak arról Felek szerződése másként nem rendelkezik.
 • A Hirdetés tartalmáért, annak valódiságáért minden esetben a Hirdető tartozik felelősséggel.
 • A Hirdető szavatolja, hogy a Zöldunió részére közzététel céljából átadott anyag - beleértve az egyedileg megírt szponzorált cikkek forrásanyagainak, illetve a Hirdető által jóváhagyott egyedileg megírt szponzorált cikk (ideértve az interjúcikket is) - tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott jogait nem sérti. A Zöldunió jogosult a közzétételt megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy az anyag tartalma jogszabálysértő.
 • A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetéssel kapcsolatos mindennemű követelésért harmadik személyekkel szemben közvetlenül köteles helytállni. A Hirdetések tartalmára vonatkozó, a jogszabályokban, a Magyar Reklámetikai Kódexben, illetve a jelen ASZF-ben meghatározott követelmények megsértése esetén a Hirdető köteles megtéríteni valamennyi, a Zölduniónak, illetve az érintett Webhelyek tulajdonosainak okozott kárt.
 • A Hirdető felel a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy bármely más hatóság felé a Hirdetéssel összefüggésben. Az esetleges eljárások során a Zölduniót ért kárt - beleértve a rá rótt bírságot is - a Hirdető köteles maradéktalanul megtéríteni.
 • A Hirdető kötelezi magát, hogy a Zöldunióval való együttműködése során megszerzett információkat csak Felek szerződése alapján keletkezett jogai érvényesítése és kötelezettségei teljesítése érdekében használja. Ezt meghaladó mértékben vagy módon történő felhasználás és a harmadik személyek részére történő közlés feltétele, hogy ahhoz minden esetben a Zöldunió előzetes, írásbeli hozzájárulását adja. Hirdető - a Zöldunió külön írásbeli hozzájárulása nélkül - nem jogosult Felek együttműködése kapcsán tudomására jutott információkat - hacsak az a feladat szerződésszerű teljesítéséhez nem elengedhetetlenül szükséges - harmadik személyekkel megosztani. A Hirdető nem jogosult sem a Zöldunió, sem saját nevében a sajtó - legyen az írott, nyomtatott vagy elektronikus - vagy a média részére nyilatkozatot tenni vagy más formában információt kiadni, ha csak arról Felek szerződése másként nem rendelkezik.
 • A Zöldunió a Hirdetések folyamatos közzétételét éves szinten 96%-os rendelkezésre állással szavatolja, nem vállal felelősséget azonban az Internet jellegéből fakadó, a teljesítést akadályozó olyan technikai események (pl. Internet-forgalom leállás) és 3. személyek részéről megvalósuló tevékenységek (pl. hacker-támadás) bekövetkezéséért, amelyek bármilyen módon kihatással lehetnek a szerződésszerű teljesítésre. A Zöldunió a Médiaportfóliója egészét vagy részét érintő esetleges leállást minden esetben az adott Webhely üzemeltetőjétől érkező értesítést követően a legrövidebb időn belül jelzi Hirdetőnek, nem terheli azonban felelősség olyan jellegű leállásáért, amelyről előzetesen nem volt informálva.

 

Felek szerződésén túlmenően, és jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozó jogszabályokban, rendeletekben, állásfoglalásokban és irányelvekben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg a Zöldunió annak változásairól Partnereit írásban nem értesíti, vagy Webhelyén (http://www.zoldunio.hu) nem frissíti az aktuális ÁSZF-et.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×